فوکودا؛ نابغه طراحی گرافیک ژاپن

فوکودا؛ نابغه طراحی گرافیک ژاپنفوکودا؛ نابغه طراحی گرافیک ژاپن

پوستر ژاپنی چیست؟ یک اثر نمایشی، یک لذت، یک ارتعاش یا یک شوک؟ مثل هر معجزه‌ای پوسترسازی ژاپنی را نمی‌توان در لحظه درک کرد. این شیوه طراحی به سادگی تن به فهم نمی‌دهد. پوستر ژاپنی را از طریق وقار، انتزاعش و پیام غیرمستقیمش می‌‌توان درک کرد. قبل از هر کوششی برای درکش باید اثربخشی بلاواسطه و طراوتش را فهم کرد.

شیگئوفوکودا Shigeo Fukuda رانمی توان فقط یک طراح صاحب سبک نامید. اونابغه طراحی گرافیک ژاپن است. لذت کشف وارائه تجربیات بصری در آثارفوکودا ببیننده را به وجد می آورد. سادگی ظاهری وپیچیدگی باطنی در آثاراو روح سامورایی وار و ژاپنی را به نمایش می گذارد. دقت، ظرافت، نکته بینی، ایده وهرآن چه که هرطراحی آرزوی رسیدن به آن را دارد در آثار او پیداست. اساس کارفوکودا بر طبیعت مثبت و منفی است .ایده در آثاراوجایگاه ویژه ای دارد  ودر کم ترکاری به فرم گرایی صرف تمایل دارد.

 

پوستر پنجاهمین بزرگداشت ناگازاکی/ شیگئو فوکودا 

این پوستر جهت پنجاهمین بزرگداشت ناگازاکی ژاپن طراحی شده است. ناگازاگی، شهری ساحلی در جنوب غربی هیروشیمای ژاپن است که در اگوست 1945 طی جنگ جهانی دوم توسط آمریکا بمباران هسته ای شد. دستی مشت شده عدد صفری را گرفته و آن را می فشارد. مجموع پنج انگشت و عدد صفر بیانگر عدد پنجاه هستند که به پنجاهمین بزرگداشت ناگازاکی اشاره دارند. عدد صفر و فضای منفی آن به کمک خطای دید فرم دست را ایجاد کرده اند. حرف اول کلمه ناگازاکی به صورت حرف N در گوشه سمت چپ پوستر قرار گرفته است.