جنگ رستم و اژدها

جنگ رستم و اژدهاجنگ رستم و اژدها رابطه ی بینا متنی همیشه مورد توجه هنرمندان بوده است و شاید تمام متون تولید شده توسط انسان دارای چنین رابطه های باشند. متنی نیست که پیش متنی نداشته باشد. در این اثر نیز از شاهنامه و داستان هفت خوان رستم بهره گرفته شده است و با نشانه هایی،  این داستان  با اتفاقات روز مرتبط شده است. یکی از این نشانه ها رنگ سبز لباس رستم و الله اکبر هایی پرچم ایران است که بر حاشیه آستین لباس اجرا شده است. نشانه ی دیگر این مصرع از اشعار فردوسی است "چو ایران نباشد تن من مباد" که بر روی سپر نوشته شده است. در لباس رستم نیز سعی شده پوشش تعزیه تداعی شود.