دختر کوچولو با صندلی راحتی آبی، بیانی تازه از رابطه "مری کاسات" و سبک امپرسیونیست

دختر کوچولو با صندلی راحتی آبی، بیانی تازه از رابطه "مری کاسات" و سبک امپرسیونیستدختر کوچولو با صندلی راحتی آبی، بیانی تازه از رابطه "مری کاسات" و سبک امپرسیونیست

دختر کوچک در صندلی راحتی آبی/ ماری کاسات/ رنگ و روغن روی بوم/ 1878 میلادی/ نشنال گالری واشنگتن

دختر کوچولو با صندلی راحتی آبی، بیانی تازه از رابطه "مری کاسات" و سبک امپرسیونیست است. او با یک پالت محدود رنگی و ضربه قلم های پرجنب و جوش، یک تعامل پویا از فرم ها را ایجاد کرده است و لحظه ای را بین بازی و استراحت دختر کوچک ثبت کرده است.

نور از درهایی با طرح فرانسوی در پس زمینه وارد تصویر می شود و بافت و الگوی اجسام بی جان در اتاق را زنده می کند. محور تصویر، مایل است و توجه را به آرایش تصادفی چهار صندلی بزرگ و آبی جلب می کند. کف خاکستری اتاق در بین آن ها با قلم مویی پرانرژی نقاشی شده است که به آن زندگی خاص می بخشد. در مقابل، دختر کوچک که با خستگی روی مبل نشسته است و سگ کوچک، در آرامش مطلق هستند.

کاسات این نقاشی را با کمک دوستش "ادگار دگا" بازسازی کرد و آن را همراه با 10 نقاشی دیگر در اولین نمایشگاه خود با امپرسیونیست ها در سال 1879 به نمایش گذاشت.

منبع