چه کسی از هنر معاصر می ترسد؟

چه کسی از هنر معاصر می ترسد؟چه کسی از هنر معاصر می ترسد؟

کتاب پیش رو تلاشی است برای پاسخ به یکی از مهم ترین گرفتاری های هنر معاصر؛ دورافتادگی از اصل جامعه، گرفتاری در دام زبان فاخرو واژگان پیچیده؛ گسترش پایان ناپذیر قلمروی آن چه هنر پنداشته می شود و شکل گیری پدیده «ما و آن ها» میان اهل هنر و ناآشنایان با آن.

به راستی چه کسی از هنر معاصر می ترسد؟ پاسخ، بخش بزرگی از مردم است و این حقیقتی تلخ و نشان دهنده شکست هنر در پیوند با جامعه است. هنر معاصر و صنعت پیرامون آن با فلسفه بافی، موزه هایی در ابعاد غیرانسانی، زبان تخصصی و دشوار، داد و ستد با ارقام نجومی و گستردن آن چه هنر خوانده می شود روز به روز برای کسانی که از این ماجرا دورند ترسناک تر شده است.

یایویی کوزاما/ اتاق ستردن/۲۰۰۲/ همکاری میان یایویی کوزاما و گالری کوییزلند/ صفحه ۱۵۶ کتاب

«چه کسی از هنر معاصر می ترسد؟» شوخی با نام نمایشنامه بسیار شناخته شده "ادوارد آلبی" به نام «چه کسی از ویرجینیا وولف می ترسد؟» است که خود بازی با ترانه «چه کسی از گرگ بزرگ بد می ترسد؟» از شناخته شده ترین آهنگ های انیمیشن بسیار موفق "سه خوک کوچک" ساخته والت دیزنی است. قهرمانان این انیمیشن سه خوک هستند که دو تا از آن ها با خوش خیالی فکر می کنند خانه کاهی شان آن ها را از گرگ بد حفظ خواهد کرد.

داستان نمایشنامه و فیلم «چه کسی از ویرجینیا وولف می ترسد؟» نیز همین توهم و رویگردانی از واقعیت زندگی است؛ داستان زوجی روشن فکر و دانشگاهی که برای فرار از تلخی زندگیشان به خیال پردازی و مالیخولیایی جنون آمیز پناه برده اند.