ماین درت هوبما و مناظری روشن، منظم و رنگین

ماین درت هوبما و مناظری روشن، منظم و رنگینماین درت هوبما و مناظری روشن، منظم و رنگین

خیابان میدل هارنیس/ اثرِ ماین درت هوبما/ 1686/ رنگ و روغن روی بوم/ 104 در 141 سانتی متر/ موزه ملی لندن

این شاهکار به نحوی حیرت انگیز تسلط آسمان را بر سرزمین هموار هلند نشان می دهد. کوتاه نمودار شدنِ شدید جاده و کوچک شدن سریع اندازه درختان بلند و پروقار، وسعت این سرزمین حاصلخیز را می نمایاند. فاصله به دقت حساب شده میان درخت ها و نقشی که تنه های باریک و شاخ و برگ آن ها در برابر آسمان تشکیل داده اند، کار هنرمندی است که از حس ترکیب بندی بسیار برخوردار است و هماهنگی میان فضاها را با حساسیتی شگرف در می یابد. چه متفاوت است این تابلو از آن نوع تصویرهایی که در کتاب های مختلف هنری برای نمایش نقطه ی گریز و پرسپکتیو چاپ می شود و معمولا شامل ریل آهنی است که دیرک های تلفن دو طرف آن با فاصله های منظم مثل تیری به سمت افق رفته اند! جاده، در این تابلوی خیابان میدل هارنیس، به سرعت به سمت راست می پیچد و به ما امکان می دهد زوجی را که در پلان وسط هستند ببینیم، و خود در عین حال یکی از آکسان های مهم افقی را به وجود می آورد و به این ترتیب خطوط عمودی ردیف درختان را متعادل می سازد.

مزرعه گندم/ اثرِ یاکوب ون رویسدال/1670/ رنگ و روغن روی بوم/100 در 130 سانتی متر/موزه متروپولیتن نیویورک

هوبما در اینجا ترکیب بندی را که معلم اش "رویسدال" برای تابلوی مزارع گندم به کار گرفته است به کار می گیرد. با این حال، حال و هوای نقاشی هوبما کاملا متفاوت است.

ابرهای طوفانی تابلوی رویسدال کنار رفته اند و ریتم عظیم روشنایی و تاریکی ناپدید شده است. هوبما دایره ی دید خود را تنگ تر کرده و منظره ی خود را روشن تر، منظم تر و رنگین تر از منظره استاد خویش ساخته است. دید او به طبیعت دیدی یگانه است: بدون کنایه های مرثیه گونه و اشاره های مالیخولیایی به رابطه های انسان و جهان هستی.

"ماین درت هوبما" Meindert Hobbema نقاش هلندی در عصرِ طلاییِ نقاشی طبیعت و از شاگردان "یاکوب ون رویسدال" بود.

 تهیه و تنظیم: نرگس صاحب‌اختیاری