یک ثبت تاریخی از کاپا نوشته مسعود زنده روح

یک ثبت تاریخی از کاپا نوشته مسعود زنده روحیک ثبت تاریخی از کاپا نوشته مسعود زنده روح٦ جون ١٩٤٤ دقيقا ٧٤ سال پيش بزرگترين نبرد آبي خاكي براي مقابله با آلمان نازي در ساحل نرماندي فرانسه آغاز شد، در اين جنگ كه تا ٢٥ آگوست ادامه داشت بيش از ٨٠ هزار سرباز و شهروند عادي كشورهاي امريكا، كانادا، بريتانيا، فرانسه و آلمان كشته و بيش از ٢٤٠ هزار نفر مجروج و مفقود شدند.در اين ميان يك عكاس اين تلخي را براي ابديت ماندگار مي كند. *رابرت كاپا* كه جانش را براي همين جنگ ها داد، اثري ماندگار از خود به جاي گذارد كه هنوز هم پس از ٧٤ سال با ديدن آن حيرت مي كنيم.

تصاوير به جا مانده از وي كه بواسطه يك اتفاق بي مبالاتي لابراتواري تعداد اندكي شدند.

تصاويري كه دستمايه فيلم ( نجات سرباز رايان) شد كه سختي ثبت اين لحظات تلخ و ترس را برايمان آشكار مي كند.

شاهكار بي نظير *رابرت كاپا* كه با يك بار ديدنش، محال است كه آن را فراموش كنيم.