تماشا تجسمی‌تیوب

انیمیشن طنز"هالو"

انیمیشن طنز"هالو"

جو روز بدی را سپری می کند. اما اکنون او در آستانه تبدیل شدن به بخشی از جهان است که روزهای بدی را می سازد.

سایت شخصی کارگردان ایناثر

منبع