تماشا تجسمی‌تیوب

"جوجه مرغ شجاع" و یک سوال قدیمی

"جوجه مرغ شجاع" و یک سوال قدیمی

یک جوجه مرغ شجاع تصمیم می‌گیرد به دنبال جواب این سوال برود که اول مرغ بوده است یا تخم مرغ 

منبع