تماشا تجسمی‌تیوب

قطب شمال

قطب شمال

قطب شمال

Wenting Zhuخالق این اثر شگفت انگیز می گوید":

ARCTIC در اکتبر 2018 آغاز شد و زمان ساخت آن تاحدود هفت ماه ادامه داشت.  قطب شمال،فرآیندهای تبلور نمک های مختلف را ثبت کرده است. در این اثر، اشکال مختلف کریستال ها و الگوهای رشد شگفت انگیز آنها را بررسی کردیم.بیشتر فیلم ها به شیوه عکاسی تایم لپس گرفته شده است.
امیدواریم این فیلم بتواند زیبایی خیره کننده دنیای یخی و اهمیت حفاظت از سیاره ما را به بینندگان یادآوری کند.