تماشا تجسمی‌تیوب

اثر نمادین"دینگ"

اثر نمادین"دینگ"

کارگردان این اثر  Malte Stein می نویسد: فیلمنامه این فیلم بر اساس داستان کوتاهی است که خودم نوشته ام. من در این اثر نوعی انحراف ذهنی را در قالب یک اثر انتزاعی و استعاری توصیف می کنم.
جنبه استعاری این است که دینگ یا THING یک شخصیت واقعی نیست. این شخصیت بازتابی از شرایط درونی یک مرد است که با تجسمی اساسی از درونی ترین ترس ها،بی حوصله گی ها و خشم خود مواجه می شود.
این وضعیت روانی اوست که او را در خیابان ها تعقیب می کند.
همچنین نمادی از این است که پرخاشگری و ترس های تکانشی ما چقدر می تواند مضحک باشد، و چقدر وحشتناک می تواند باشد وقتی به خودمان اجازه می دهیم که به طور فعال براساس آنها عمل کنیم.
منبع