عید بر عاشقان مبارکباد

عید بر عاشقان مبارکبادعید بر عاشقان مبارکباد

امشب تمام عاشقان را دست به سر كن
يك امشبي با من بمان با من سحر كن…
| محمد صالح اعلا |