بر اساس تاریخ

نیمه شعبان

نیمه شعبان مبارکبادجهان

نیمه شعبان مبارکباد

عید بر عاشقان حضرتش مبارکبادجهان

عید بر عاشقان حضرتش مبارکباد

عید بر عاشقان مبارکبادجهان

عید بر عاشقان مبارکباد