تماشا تجسمی‌تیوب

"جرقه" و داستان عشق

"جرقه" و داستان عشق

«Le Spark» انیمیشنی درباره کرم شب تاب است. برخی از انیمیشن ها معنای عمیقی دارند. برخی فقط سرگرمی سبک هستند. من این را در دسته دوم قرار می دهم.

انیماتور و کارگردان:nathaniel winckler