نخستین عکس خودنگاره جهان

نخستین عکس خودنگاره جهاننخستین عکس خودنگاره جهان

با نگاهی به تاریخ عکاسی جهان نخستین سلف پرتره عکاسی توسط رابرت کارنلیس ( ۱۸۰۹ - ۱۸۹۳ ) یک عکاس آمریکایی به ثبت رسیده است. این سلف پرتره متعلق به اکتبر ۱۸۳۹ میلادی توسط خود رابرت کارنلیس گرفته شده است. یعنی؛ زمانی که ناصرالدین‌شاه در سال هزار و هشتصد و سی و یک میلادی پا به جهان گذاشت.

زمانی که پادشاه هشت سال داشت رابرت کارنلیس نخستین خودنگاره را در جهان گرفته بود. سلف پرتره کارنلیس تنها دوماه پس از اعلام اختراع دستگاه داگرئوتایپ را به جهانیان توسط لویی ژاک مانده داگر فیزیکدان فرانسوی در نوزده اوت هزار و هشتصدوسی ونه از فرهنگستان علوم فرانسه به ثبت رساند که با استفاده از فرایند داگرئوتایپ در یک صفحه مسی نقره ای ثبت شد.در عین حال قبل از این تاریخ یعنی؛ در سال هزار و هشتصد و سی( یک سال قبل از تولد ناصرالدین شاه).

لویی داگر توسط فرایند داگرئوتایپ به ثبت انواع پرتره که البته سلف پرتره هایی از خود در آن دیده می شود پرداخته بود, اما رابرت کارنلیس از پیشگامان این روش عکاسی بود که با ایستادن در جلوی آینه به ثبت تصویر خود پرداخت بود.

به دلیل زمان‌بر بودن روش دستگاه داگرئوتایپ, کارنلیس برای گرفتن سلف پرتره مجبور شد ده الی پانزده دقیقه به دوربین خود خیره و بی حرکت در جلوی آینه بماند تا اولین سلف پرتره جهان را به ثبت برساند.