ظلم گرگ های خونخوار، ۸۰ اعدام در یک روز

ظلم گرگ های خونخوار، ۸۰ اعدام در یک روزظلم گرگ های خونخوار، ۸۰ اعدام در یک روز

این کارهای عربستان است، در یک روز هشتاد نفر را گردن بزنند، هشتاد تا جوان را، حتّی نوجوان را؛ این قضایا را وقتی انسان نگاه میکند، احساس میکند که در دنیا چه ظلمی حاکم است. دنیا دست چه گرگهای خونخواری است. ۱۴۰۱/۱/۱