تماشا تجسمی‌تیوب

انیمیشن کوتاه روز جشن

انیمیشن کوتاه روز جشن

در کاخ باکینگهام، زمان رفتن ملکه به مراسم است. وزش باد ناگوار کلاه او را از بین می برد که باعث می شود یکی از نگهبانان قابل اعتماد او و یک کورگی بازیگوش در لندن به دنبال آن بدود.