تماشا تجسمی‌تیوب

"دیدن"اثری نمادین درباره جستجوی نور

"دیدن"اثری نمادین درباره جستجوی نور

Look یک استاپ موشن کوتاه است که در سال دوم تحصیل من در HSLU به همراه جین مامفوردJane Mumford تولید شد.

برای دیدن سایت شخصی کارگردان اینجا را کلیک کنید