طبیعت در نگاه معاصر ، نمایشگاه گروھی نقاشی

طبیعت در نگاه معاصر ، نمایشگاه گروھی نقاشیطبیعت در نگاه معاصر ، نمایشگاه گروھی نقاشی
  • شروع:جمعه 06 اسفند 1400
  • پایان:دوشنبه 16 اسفند 1400


[طبیعت در نگاه معاصر]
نمایشگاه گروھی نقاشی
کیوریتور:متا آرت

شیرین آزادی
شادی اجباری
پریناز حدادی
صلاح حسنی
الھه رمضانی
عباس سلامتی
امیرحسین عالی
ارمغان عالی
مولود عکاف زاده
محدثه عیوض خانی
فرزاد قاضی زاهدی
مھسا کیالھا
نیلوفر کنعانیان
گلشن یکتائیان

۶ اسفند تا ۱۶ اسفند ۱۴۰۰
ساعت ۱۶ تا ٢٠
سایر روزھا ۱۳ تا ٢٠

گالری ژاله شنبه ھا تعطیل است.
«نمایشگاه با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می گردد.»