پادکست درباره تابلوی نقاشی کوچ اثر ناصر پلنگی

پادکست درباره تابلوی نقاشی کوچ اثر ناصر پلنگی

عنوان نقاشی : کوچ
هنرمند: ناصر پلنگی 
تکنیک:رنگ روغن روی بوم 
 اندازه: دومتر در سه متر
سال خلق : ۱۳۵۶