پادکستی به یاد زنده یاد کامبیز درم بخش

پادکستی به یاد زنده یاد کامبیز درم بخش

مسعود شجاعی طباطبایی پادکستی را درباره زنده یاد کامبیز درم بخش تنظیم کرده است که با هم می شنویم.