پادکست تابلوی نقاشی "نهال آزادی" اثر ایوب امدادیان

پادکست تابلوی نقاشی "نهال آزادی" اثر ایوب امدادیان

شاخص­ ترین اثر مربوط به انقلابِ ایوب امدادیان، تابلوی دو قسمتی "نهال آزادی" است که در آن شهیدی در بخش پایین تابلو آرمیده است.

 زمینه اطرافِ شهید با فضایی آبی و نمادین و به انگاره تابوت به تصویر کشیده شده که با آبی بخش بالای تابلو ارتباطی نمادین برقرار کرده است؛ نوعی عروج آسمانی یا اتصال او را به فضای بی انتهای معنوی می نمایاند. شخصیت های اطراف و بالای سر شهید هر کدام نمایانگر تیپ و طبقه ای هستند که خشمگین، متأثر، مبهوت و منفعل، رنجور، عصیان زده یا امیدوار و متبسم بر فراز پیکر او حضور دارند. رنگ قرمز لباس زنِ جوانِ سمت راست تابلو و قرمزیِ غیرمتعارف میان گلِ آفتابگردان که در این اثر نماد باروری و زایش مجدد است با یکدیگر ارتباط مفهومی یافته اند. شکست های فضا، فرم و ساده سازیها به همراه کنترل مناسب رنگ ها به ارتباط ارگانیک عناصر اثر یاری رسانده است. پیام پنهان و آشکار اثر، رنج مستتر و نگاهی امیدوارانه به آینده است. این نوع برخورد با مضمون، جریان ساز و پر از پیام و نمونه بارز اثری است که هنرمندان آن در مقابل پدیده ها و واقعیت های اجتماعی منفعل و یا روایتگری ساده نیست. *

 *کتاب هنر انقلاب، مرتضی گودرزی دیباج