توضیحات مسعود شجاعی طباطبایی عضو شورای هنری جشنواره رضوی

توضیحات مسعود شجاعی طباطبایی عضو شورای هنری جشنواره رضوی

توضیحات مسعود شجاعی طباطبایی عضو شورای هنری نهمین جشنوارۀ ملی گرافیک رضوی 

 فراخوان مسابقه