نمایشگاه پوسترهای اولین سالانه ملی سرو نگار

نمایشگاه پوسترهای اولین سالانه ملی سرو نگارنمایشگاه پوسترهای اولین سالانه ملی سرو نگار
  • شروع:پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401
  • پایان:چهارشنبه 25 خرداد 1401


آیین گشایش اولین سالانه ملی سرو نگار
نمایشگاه پوسترهای با موضوع خواجوی کرمانی
آدرس : کرمان ، موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان
زمان : پنج شنبه 29 اردیبهشت1401، ساعت 17 تا 25 خرداد 1401