اولین جشنواره فصلی تهران کارتون

اولین جشنواره فصلی تهران کارتوناولین جشنواره فصلی تهران کارتون

دیروز نهم اسفند ۱۴۰۰ بخش مهمان های ويژه با حضور کارتونیست های خوب ایرانی برگزار شد.
برای استاد عربانی هم تولد گرفته شد.
اولین جشنواره فصلی تهران کارتون
با شرکت پنجاه کارتونیست ایرانی و پنج کارتونیست خارجی
نهم اسفند هزاروچهارصد
عمارت عین الدوله