برندگان بیست و هشتمین مسابقه بین المللی کارتون رندون کلمبیا-۲۰۲۱

برندگان بیست و هشتمین مسابقه بین المللی کارتون رندون کلمبیا-۲۰۲۱برندگان بیست و هشتمین مسابقه بین المللی کارتون رندون کلمبیا-۲۰۲۱

برندگان بیست و هشتمین مسابقه بین المللی کارتون رندون کلمبیا-۲۰۲۱

موضوع این دوره از مسابقه: محیط زیست
مقررات

مقام اول - دارکو درلیویچ - مونته نگرو

مقام دوم-علی میرایی-ایران

مقام سوم - ایزابلا کوالسکا - ویچزورک - لهستان

تقدیر - آنجل بولیگان کوربو - مکزیک

تقدیر -النا اوسپینا-کلمبیا

تقدیر -اسماعیل بابایی-ایران

تقدیر -دخشید قدرتی پور-ایران

تقدیر -لیو کیانگ-چین

تقدیر -لوک ورنیمن-بلژیک

تقدیر -محبوبه پاکدل-ایران

تقدیر -محمد حسین-اکبری-ایران

تقدیر -ناجی بناجی-مراکش

جایزه ویژه - آلوارو خاویر موریلو - کلمبیا

سایت مجله هنرهای تجسمی به برندگان ایرانی این مسابقه تبریک ویژه عرض می کند.

منبع