دفترچه اتودهای طنز آمیز مسعود شجاعی طباطبایی

دفترچه اتودهای طنز آمیز مسعود شجاعی طباطبایی

مسعود شجاعی طباطبایی دفترچه کوچک اتودهای طنزآمیزش را به نمایش گذاشت. در این طرح ها با سبک و سیاق کار این هنرمند و روش های ایده یابی او آشنا می شنوید.