راه رفتن فیل اثر هادی طبسی

راه رفتن فیل اثر هادی طبسی

 

فیل راه می رود و به چپ و راست نگاه می کند.
او با یک احساس خاص راه می رود.
دست چپ او دقیقاً به همان اندازه پای راست و دست راستش دقیقاً به همان اندازه پای چپ او حرکت می کند.
تنهفیل حرکت موجی منظمی دارد.
وقتی وزنش روی هر دو پا باشد هر دو پا تقریبا له می شود.
دم او با حرکت بدنش حرکت می کند.