صحبت های مسعود شجاعی طباطبایی درباره سایت تجسمی

صحبت های مسعود شجاعی طباطبایی درباره سایت تجسمی

مرکز هنرهای تجسمی با داشتن چندین کارگاه بزرگ خلق آثار هنری؛ کارگاه نقاشی و گرافیک، نگارگری و خوشنویسی و کارگاه مجسمه‌سازی، بزرگترین مرکز تولید آثار هنری کشور در عرصه هنرهای تجسمی است.

هم اکنون گروه های نقاشی، گرافیک، مجسمه‌سازی، نگارگری، خوشنویسی و کاریکاتور و دفتر نقد از زیرمجموعه‌های این مرکز است. همچنین نشریه هنرهای تجسمی، محل ارائه مطالب علمی هنرمندان و پژوهشگران می‌باشد.