پل دیلینی

پروفایل هنرمند

  • پل دیلینی

    پل دیلینی46 اثر

    پل دیلینی Paul Delaney طراح گرافیک و تصویرگر با تجربه اهل ایرلند است. دیلینی برای کودکان داستان نیز می نویسد. وی تحصیلاتش را در رشته های طراحی و ارتباطات تصویری، مدیریت هنر و بازاریابی دیجیتال در موسسه های فناوری کورک و فیتزویلیام دنبال کرد. دیلینی جوایز معتبری همچون: SUSTAINABLE PACKAGING DESIGN AWARD،IRISH PRINT AWARD FOR BESTDIGITAL PRINT، OUTSTANDING CONTRIBUTION TO THE SECTORو GREEN AWARDS FINALIST را کسب کرده و برنده بورسیه های HEINEKEN و BOLLINGER 3rd LEVEL SCHOLARSHIP شده است.

پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی
پل دیلینی