ویکتور اوترو کاربونل

پروفایل هنرمند

  • ویکتور اوترو کاربونل

    ویکتور اوترو کاربونل45 اثر

    ویکتور اوترو کاربونل Victor Otero Carbonell یک نقاش خودآموخته اسپانیایی است که آثار متمایزش بین رئالیسم و اکسپرسیونیسم فیگوراتیو نوسان دارد. نقاشی های کاربونل را می‌توان مالیخولیایی، درون‌نگر و عاطفی توصیف کرد، آنها شیرجه‌ای به احساسات و روان انسان‌ها هستند. او می گوید: زمانی که نوجوان بودم برای درک بهتر خودم از نظر روانی، شروع به نقاشی پرتره کردم و این تمرینی است که از آن زمان به آن ادامه می دهم. بیش از بیست سال است که دفترچه نقاشی ام به دفترچه خاطرات شخصی من تبدیل شده است. کاربونل، سابقه برپایی هشت نمایشگاه انفرادی و شرکت در هشت نمایشگاه گروهی دراسپانیا،ایتالیا و فرانسه دارد و تاکنون موفق به دریافت چهار جایزه داخلی در کشور اسپانیا شده است.

ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل
ویکتور اوترو کاربونل