جف استالر

پروفایل هنرمند

  • جف استالر

    جف استالر42 اثر

    جف استالر، تصویرگر آزاد است که عمدتاً تخصص‌اش کاریکاتور است و در فرانسه زندگی می کند. آثار او ترکیبی پیچیده از نقاشی دیجیتال و دستی است، او در مدت زمان اندکی معروف به کارکیاتوریست افراد مشهور شد. جف استالر با انجام کاریکاتورهای افراد مشهور نام خود را پرآوازه کرد، او چهرهٔ افراد مشهور را روی بوم دیجیتال با ترکیب سبک‌های سوررئال و سبکهای مورد نظرش چنان پیاده می‌کند که نظر مخاطب را جلب می نماید.

جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر
جف استالر