فلیکس والوتون

پروفایل هنرمند

  • فلیکس والوتون

    فلیکس والوتون40 اثر

    فلیکس والوتونFélix Vallotton نقاش سوئیسی ساکن فرانسه واز اعضای گروه "نبی" بود. در زمینه چاپ دستی و چوب‌تراشی نیز فعالیت می‌کرد. در کالج کانتونال تحصیل کرد و مدتی نیز زیر نظر "سامسون گوگنارد" که استاد مخصوص دانشجویان پیشرفته بود به یادگیری نقاشی پرداخت. سرانجام برای ادامه تحصیلات به پاریس نقل مکان کرد. والوتون پرتره ها ، مناظر طبیعی ، اندام های انسانی ، طبیعت و سایر موضوعات را به سبک غیر احساسی و واقع گرایانه نقاشی می کرد.

فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون
فلیکس والوتون