اودس کوریا

پروفایل هنرمند

  • اودس کوریا

    اودس کوریا34 اثر

    اودس کوریا Eudes Correia هنرمند چهل و هشت ساله برزیلی، پس از دوره ای فعالیت در زمینه گرافیک و تصویرگری به نقاشی آبرنگ روی آورد. تکنیک خاص و دقیق او به آثارش زیبایی خاصی بخشیده و موضوع نقاشی هایش را گردشگردان و مردم خیابان، مردان و زنان سالخورده و کودکان تشکیل می دهند. کوریا کارگاه های آموزشی بین المللی در سراسر اروپا برگزار کرده است. وی در حال حاضر ساکن شهر لیسبون در پرتغال است.

اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا
اودس کوریا