ابوالقاسم طحانیان

پروفایل هنرمند

  • ابوالقاسم طحانیان

    ابوالقاسم طحانیان36 اثر

    ابوالقاسم طحانیان | متولد ۱۳۶۶ | بوشهر - برازجان کارتونیست و کاریکاتوریست راهیابی به نمایشگاه و کتاب دوسالانه کاریکاتور کشورپرتغال | ۲۰۱۴ شایسته تقدیربخش کاریکاتور جشنواره سراسری هنرهای تجسمی نفس | ۱۳۹۵ مقام اول وتندیس بخش کاریکاتور چهارمین جشنواره هنرهای تجسمی استان بوشهر | ۱۳۸۸،۱۳۸۹،۱۳۹۰ مقام اول و تندیس بخش کاریکاتور اولین جشنواره هنرهای تجسمی بسیج هنرمندان استان بوشهر | ۱۳۹۰ مقام اول و تندیس بخش کاریکاتور اولین جشنواره هنرهای تجسمی آئین شهروندی شهرداری برازجان | ۱۳۹۲ مقام دوم بخش کاریکاتور جشنواره هنرهای تجسمی بسیج هنرمندان استان بوشهر | ۱۳۹۲ مقام دوم بخش کاریکاتور جشنواره گرافیک روز بوشهر | ۱۳۹۳ برگزیده اولین جشنواره کاریکاتور جهانی جامعه ایمن | ۱۳۹۵ جشنواره مداد قرمز هلال احمر ایران | ۱۳۹۸ مقام دوم بخش کاریکاتور شایسته تقدیر جشنواره کاریکاتور روزی حلال حوزه هنری خراسان شمالی | ۱۳۹۷ مقام اول جشنواره کاریکاتور جوان ایرانی حوزه هنری خراسان شمالی | ۱۳۹۸ دیپلم افتخار جشنواره کاریکاتور سوریه | ۲۰۱۹ دعوت به 6جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان در رشته کاریکاتور در سالهای۸۶،۸۷،۸۸،۸۹،۹۰

ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان
ابوالقاسم طحانیان