بر اساس تاریخ

سومین جایزه سال

شهیدالعالمعکاسی

شهیدالعالم

کیوشی آوازوگرافیک

کیوشی آوازو

ماجا کاستلیچتصویرسازی

ماجا کاستلیچ

لیزا میلروینقاشی

لیزا میلروی

مازیار بیژنیکارتون و کاریکاتور

مازیار بیژنی

آدام زگلیسکارتون و کاریکاتور

آدام زگلیس

بن فنسکهنقاشی

بن فنسکه

علیرضا ذاکریگرافیک

علیرضا ذاکری

محمود سمندریاننقاشی

محمود سمندریان