مکس لیوا

پروفایل هنرمند

  • مکس لیوا

    مکس لیوا54 اثر

    مکس لیوا، هنرمند معاصر گواتمالایی است که به خاطر مجسمه‌های فیگوراتیوش شهرت دارد. او از برنز، رزین،آهن و آلومینیوم در ساخت آثارش استفاده می کند. لیوا به ما نشان می دهد که مجسمه سازی می تواند ظرافت در بیان، خلاقیت ، تضاد و صداقت هنرمند را در هم ادغام کند. آثار لیوا، فقط از فرهنگ مایاهای آمریکای مرکزی تاثیر نمی گیرند، بلکه وی از فرهنگ تمام دنیا در آثارش بهره می برد. او در هر یک از آثارش تخیلی ناآرام را به تصویر می کشد، مانند یک شعر زیبای بصری که برای افسون کردن رویاهای ما سروده شده است.

مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا
مکس لیوا