مارک بودی

پروفایل هنرمند

  • مارک بودی

    مارک بودی46 اثر

    مارک بودی Marc Bodie در سال 1966 در نیوپورت، ولز جنوبی به دنیا آمد و در حال حاضر در ویلتشایر انگلستان زندگی و کار می کند. مجسمه‌ها و طراحی های بادی روایت هایی به شدت عاطفی از شعر، دغدغه‌های اجتماعی و سیاسی و مطالعه دقیق استادان قدیمی هستند. قدرت ظاهریِ چهره های مردانه او شکنندگی و آسیب پذیری سوژه هایش را رد می کند و تضاد تاریکی و روشنایی بین رنج و امید ایجاد می کند. این آثار از سنگ تراشیده شده یا با استفاده از خاک رس مدل‌سازی می‌شوند. سپس در برنز، رزین برنز، بتن مسلح، رزین بتونی و گاهی اوقات میله‌های فلزی زنگ‌زده نیز به کار می‌روند. مجسمه های بودی که فرآیندهای مرتبط با رشد و تغییر طبیعی را پیشنهاد می‌کنند، به‌نظر می‌رسد که گویی توسط نیروهای طبیعی شکل گرفته‌اند: خمیده‌شده توسط بادهای زوزه‌کش، حک شده توسط امواج یا پیچ‌خوردگی توسط حرکات زمین‌شناسی.

مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی
مارک بودی