جوزف کودلکا

پروفایل هنرمند

  • جوزف کودلکا

    جوزف کودلکا36 اثر

    جوزف کودلکا Josef Koudelka متولد سال 1938 در جمهوری چک است. مجموعه هایی ارزشمند از کارهای او در موزه هنر مدرن و مرکز بین‌المللی عکاسی در نیویورک، گالری هیوارد در لندن و بسیاری دیگر از موزه ها و گالری های معتبر در سراسر دنیا نگهداری می شوند. او یکی از نمایندگان بزرگ سنت اومانیستی و شاعرانه است که برعکاسی اروپایی نیمه دوم قرن بیستم مسلط بود.

جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا
جوزف کودلکا