چستر آرنولد

پروفایل هنرمند

  • چستر آرنولد

    چستر آرنولد30 اثر

    چستر آرنولد Chester Arnold نقاش متولد آمریکا در سال ۱۹۵۲، در آلمان بزرگ شده است. وی به طور مرتب پیچیدگی های روان انسان را بررسی می کند.او مناظر طبیعی را به تصویر می کشد که توسط انسان اِشغال شده اند. آثار آرنولد در چندین مجموعه عمومی از جمله موزه هنر آمریکایی اسمیتسونین، موزه هنر کراکر، موزه هنر نوادا، مرکز هنرهای معاصر دی روزا، موزه هنر تاکوما، و موزه هنر سن نگهداری می شود.

چستر آرنولد
چستر آرنولد
چستر آرنولد
چستر آرنولد
چستر آرنولد
چستر آرنولد
چستر آرنولد
چستر آرنولد
چستر آرنولد
چستر آرنولد
چستر آرنولد
چستر آرنولد
چستر آرنولد
چستر آرنولد
چستر آرنولد
چستر آرنولد
چستر آرنولد
چستر آرنولد
چستر آرنولد
چستر آرنولد
چستر آرنولد
چستر آرنولد
چستر آرنولد
چستر آرنولد
چستر آرنولد
چستر آرنولد
چستر آرنولد
چستر آرنولد
چستر آرنولد
چستر آرنولد
چستر آرنولد
چستر آرنولد
چستر آرنولد
چستر آرنولد
چستر آرنولد
چستر آرنولد
چستر آرنولد
چستر آرنولد
چستر آرنولد
چستر آرنولد
چستر آرنولد
چستر آرنولد
چستر آرنولد
چستر آرنولد
چستر آرنولد
چستر آرنولد
چستر آرنولد
چستر آرنولد
چستر آرنولد
چستر آرنولد
چستر آرنولد
چستر آرنولد
چستر آرنولد
چستر آرنولد
چستر آرنولد
چستر آرنولد
چستر آرنولد
چستر آرنولد
چستر آرنولد
چستر آرنولد