کریستین ورجینر

پروفایل هنرمند

  • کریستین ورجینر

    کریستین ورجینر38 اثر

    کریستین ورجینر Christian Verginer هنرمند مجسمه ساز متولد ۱۹۸۲ در برسانونه ایتالیا است. در حال حاضر در اورتیسئی زندگی و کار می کند. آموزش رسمی او با حضور در بخش مجسمه سازی مدرسه هنر اورتیس آغاز شد. پس از فارغ التحصیلی از مدرسه هنر در سال ۲۰۰۰، به مدت دو سال در آکادمی هنرهای زیبای کارارا تحصیل کرد. مجسمه های اکسپرسیونیستی او با طبیعت آمیخته شده اند. ورجینر به رابطه بشر و طبیعت توجه دارد. بهترین تعریف از آثار کریستین ورجینر را می‌توان در سخنان نقاش آلمانی، فردریش، یافت که گفت: روح و حساسیت هنرمند چیزی است که باید در طبیعت منعکس شود. بنابراین، شناخت، نفوذ، استقبال و بازتولید روح طبیعت با جان و دل، وظیفه یک اثر هنری است. ورجینر بین سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۰ در بیش از شصت نمایشگاه در کشورهای ایتالیا، بلژیک،هلند، آمریکا، ترکیه و دانمارک شرکت کرده است.

کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر
کریستین ورجینر