نقاشی آبرنگ علیرضا ناصرالمعمار

نقاشی آبرنگ علیرضا ناصرالمعمار

علیرضا ناصرالمعمار متولد ۱۳۵۵ از تهران طراحی و نقاشی آبرنگ را  تحت نظر استاد احمد فتوت در سال ۱۳۷۰ آموخت.