پراکاشان پات هور

پروفایل هنرمند

  • پراکاشان پات هور

    پراکاشان پات هور42 اثر

    پراکاشان در هند به دنیا آمد. از شش سالگی شروع به نقاشی کرد. این صحنه های رنگارنگ طبیعی و مردم عادی اطرافش بود که او را جذب کرد تا به نقاشی بپردازد. او در حال حاضر در خاورمیانه و کشور عمان، زندگی می کند و به تدریس هنر و نقاشی کشیدن مشغول است. وی برنده جایزه معتبر انجمن هنرهای زیبای عمان، برای مجموعه ای خیره کننده از نقاشی های الهام گرفته از پادشاهی عمان، شده است. پراکاشان پات هور می گوید: آثار هنری ابتدا در ذهن یک هنرمند تکامل می‌یابد. از نور و سایه هایی در نقاشی هایم استفاده کرده ام که بیشتر شبیه یک ریتم موسیقی است. زندگی در عمان مانند یک سمفونی موسیقی از طریق رنگ های نقاشی هایم بیان می شود.

پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور
پراکاشان پات هور