هنرمند روز

هنرمندان هند

  • پراکاشان پات هور

    پراکاشان در هند به دنیا آمد. از شش سالگی شروع به نقاشی کرد. این صحنه های رنگارنگ طبیعی و مردم عادی اطرافش بود که او را جذب کرد تا به نقاشی بپردازد. او در حال حاضر در خاورمیانه و کشور عمان، زندگی م ...