کیسی زاواگلیا

پروفایل هنرمند

  • کیسی زاواگلیا

    کیسی زاواگلیا36 اثر

    کیسی زاواگلیا Cayce Zavaglia هنرمند آمریکایی متولد ۱۹۷۱ است. زاواگلیا، گلدوزی را وارد نقاشی هایش کرد. نقاشی های گلدوزی شده زاواگلیا پرتره های هایپررئالیستی از اعضای خانواده و دوستان است که با دقت و توجه دقیق به جزئیات ساخته شده اند. گلدوزی به او امکان می دهد که حالت ضربه های قلم مو را در بخیه ها تقلید کند. کیسی زاواگلیا از طریق خطاهای آزمایشی فراوان، سرانجام تکنیکی را با الهام از پوینتیلیسم و امپرسیونیسم ابداع کرد.

کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا
کیسی زاواگلیا