یاکوپو باسانو

پروفایل هنرمند

  • یاکوپو باسانو

    یاکوپو باسانو24 اثر

    یاکوپو باسانو Jacopo Bassano هنرمند ایتالیایی حدود ۱۵۱۰ میلادی در نزدیکی ونیزبه دنیا آمد ودر فوریه ۱۵۹۲ از دنیا رفت. یاکوپو در کارگاه پدرش، فرانچسکوی بزرگ آموزش دید و موضوع آثارش را روایات مذهبی و مناظر تشکیل می دهند. یاکوپو یک کارگاه نقاشی خانوادگی تاسیس کرد که به همراه چهار پسرش در آن جا نقاشی می کشیدند. این گروه خانوادگی هنری، در ونیز بسیار محبوب بود. بسیاری از محراب کلیساها در ونیز به دست این هنرمند نقاشی شده است. سادگی و واقع گرایی فروتنانه نقاشی های اولیه او در دهه ۱۵۳۰، وقایع کتاب مقدس را به زندگی مردم عادی نزدیک تر می کرد. در طول دهه ۱۵۴۰ باسانو مدیون رافائل و پارمیجیانینو بود که آثارشان را از طریق چاپ می شناخت، باسانو عناصر منیریست را وارد آثارش کرد و ظرافت بی سابقه ای را به چهره ها و ژست هایشان بخشید. بین سال های ۱۵۶۰ و ۱۵۷۰ آثارش بسیار مورد توجه قرارگرفتند.

یاکوپو باسانو
یاکوپو باسانو
یاکوپو باسانو
یاکوپو باسانو
یاکوپو باسانو
یاکوپو باسانو
یاکوپو باسانو
یاکوپو باسانو
یاکوپو باسانو
یاکوپو باسانو
یاکوپو باسانو
یاکوپو باسانو
یاکوپو باسانو
یاکوپو باسانو
یاکوپو باسانو
یاکوپو باسانو
یاکوپو باسانو
یاکوپو باسانو
یاکوپو باسانو
یاکوپو باسانو
یاکوپو باسانو
یاکوپو باسانو
یاکوپو باسانو
یاکوپو باسانو
یاکوپو باسانو
یاکوپو باسانو
یاکوپو باسانو
یاکوپو باسانو
یاکوپو باسانو
یاکوپو باسانو
یاکوپو باسانو
یاکوپو باسانو
یاکوپو باسانو
یاکوپو باسانو
یاکوپو باسانو
یاکوپو باسانو
یاکوپو باسانو
یاکوپو باسانو
یاکوپو باسانو
یاکوپو باسانو
یاکوپو باسانو
یاکوپو باسانو
یاکوپو باسانو
یاکوپو باسانو
یاکوپو باسانو
یاکوپو باسانو
یاکوپو باسانو
یاکوپو باسانو