آزاد محمودی

پروفایل هنرمند

  • آزاد محمودی

    آزاد محمودی42 اثر

    آزاد محمودی، هنرمند خوشنویس، شاعر و پژوهشگر اهل مهاباد است. وی درجه استادی در خوشنویسی را کسب کرده و در حال حاضر دانشچوی دکترای ادبیات است و ریاست انجمن خوشنویسان مهاباد را به عهده دارد. محمودی حدود 30 سال است که در زمینه خوشنویسی فعالیت دارد و سابقه تالیف چندین مفاله در زمینه پیوند خوشنویسی و ادبیات را دارد. همچنين داراي دو تاليف با عناوين 'اصطلاحات خوشنويسي در شعر شاعران بزرگ ايران' و 'سرو سهي' (مجموعه قطعات خوشنويسي) است كه در سال هاي 85 و 79 به چاپ رسيده است.

آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی
آزاد محمودی