بر اساس تاریخ

چلیپا در شکسته

خوشنویسی رو به انزوا رفته استگفتگو

خوشنویسی رو به انزوا رفته است

کاظم چلیپانقاشی

کاظم چلیپا