بر اساس تاریخ

نخستین جشنواره

غلامعلی طاهرینقاشی

غلامعلی طاهری