حسین چمن خواه

پروفایل هنرمند

  • حسین چمن خواه

    حسین چمن خواه52 اثر

    حسین چمن خواه , متولد شیراز, آبان هزار و سیصد و شصت , ساکن قم, کارشناسی گرافیک, شاگرد استاد مسعود نجابتی ۱۳۹۱ تا کنون, عضو کانون هنر شیعی ۱۳۹۱ تا کنون, رتبه نخست دوازدهمین نمایشگاه حروف نگاری اسماءالحسنی۱۳۹۵, برگزیده یازدهمین نمایشگاه حروف نگاری پوستر اسماءالحسنی۱۳۹۴, طراح پوستر اصلی سیزدهمین نمایشگاه پوستر حروف نگاری اسماءالحسنی۱۳۹۶, رتبه دوم طراحی نشان جشنواره هنری امام رضا۱۳۹۷, رتبه سوم طراحی نشان دوازدهمین دوسالانه طراحان گرافیک استان قم۱۳۹۳, تقدیرشده در سوگواره سرخ و سیاه به رنگ عشق۱۳۹۳, برگزیده سوگواره هنر فاطمی۱۳۹۴, رتبه سوم بخش گرافیک جشنواره هنر آسمانی۱۳۹۳, برگزیده بخش فاطمی دوازدهمین دوسالانه طراحان گرافیک استان قم۱۳۹۳

حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه
حسین چمن خواه