مسعود صالحی

پروفایل هنرمند

  • مسعود صالحی

    مسعود صالحی45 اثر

    مسعود صالحی متولد 1341 / خمین وی فارغ‌التحصیل دیپلم اقتصاد است. از سال 1360، فعالیت هنری خود را آغاز کرد و در سال 1367 رسما به عنوان مدرس انجمن خوشنویسان ایران مشغول به آموزش خوشنویسی و تذهیب گردید. داوری جشنواره‌ها و رویدادهای هنری خوشنویسی و تذهیب و برگزاری نمایشگاه‌های انفرادی و شرکت در نمایشگاه‌های گروهیِ داخلی و خارجی برخی از فعالیت‌های هنری مسعود صالحی است. وی با حضور در رقابت‌های هنری خوشنویسی و تذهیب موفق به دریافت جوایز، عناوین و الواح تقدیری متعددی همچون رتبه نخست جشنواره امام علی(ع) شده است.

مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی
مسعود صالحی